Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP VOORWAARDEN VERKOOP AED

1       ALGEMEEN

1.1.Alle verkopen door BLS Heerhugowaard Shop  (hierna verkoper genoemd). Zijn onderhevig aan de speciale verkoopvoorwaarden die zijn gespecificeerd op aanbieding en verkoopovereenkomsten uitgegeven of ondertekend door de Verkoper en aan deze Algemene Voorwaarden. Door een bestelling bij de verkoper te plaatsen, wordt de Koper geacht de ondertekende documenten te hebben aanvaard. Ook het akkoord gaan met de verkoopvoorwaarden in het bestelformulier BLS Heerhugowaard Shop is een digitale ondertekening.

1.2. In geval van een conflict is de prioriteitsvolgorde: (a) de speciale voorwaarden die door de verkoper zijn afgegeven of ondertekend en van toepassing zijn op de desbetreffende verkoop, (b) deze algemene verkoop voorwaarden.

1.3.Met ‘Producten’ worden de producten bedoeld die door de Verkoper ter verkoop worden aangeboden.

2       AAN DE KOPER VERSRTREKTE PRODUCTINFORMATIE

2.1 Catalogi en prijslijsten worden uitsluitend aan koper verstrekt ter informatie. Niets daaruit maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden en de Verkoper kan prijzen of de lijst met beschikbare producten te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen, op voorwaarde echter dat de verkoper geen prijzen wijzigt als Verkoper en Koper zulks zijn overeengekomen in de door beiden ondertekende speciale verkoopvoorwaarden of verkoopovereenkomst of nadat de verkoper formeel een bestelling van de koper heeft aanvaard.

2.2 Behalve het in artikel 8 bepaalde geeft de verkoper geen garantie inzake de producten. Verkoper zal alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om producten te leveren die voldoen aan de door de verkoper afgegeven productspecificaties of aan de in de productcatalogi, gebruikershandleiding of andere productinformatie van verkoper opgenomen productspecificaties, maar behoudt zich het recht voor het ontwerp, de specificatie of de herkomst van het product te wijzigen. De koper slaat de producten op in faciliteiten die geschikt zijn voor het toekomstig gebruik van de Producten en gebuikt geen Producten na de aangegeven houdbaarheidsdatum.

3 BESTELLING

3.1. De koper zal de bestellingen van Producten plaatsen per e-mail of post aan de verkoper of een gemachtigde vertegenwoordiger van de verkoper. Alle telefonische bestellingen moeten binnen zeven dagen schriftelijk worden bevestigd. Deze bestellingen moeten door elk besteld product minimaal de volgende informatie bevatten: (i) het productnummer, (ii) de bestelde hoeveelheid, (iii) prijs per product, (iv) gewenste leverdata en (v) de verzendinstructie, alsmede enig andere ter zaken doende informatie.

3.2 Een bestelling is bindend voor de Koper vanaf het moment dat hij de bestelling bij de Verkoper plaatst. De Verkoper is alleen gebonden vanaf het moment van een formele bevestiging door de Verkoper, die per e-mail, post gegeven kan worden.

3.3 De Koper mag een bestelling niet gedeeltelijk of geheel annuleren, tenzij de Koper: (i) de Verkoper van de gewenste annulering op de hoogte brengt voordat de Producten door de Verkoper zijn geleverd en (ii) erin toestemt de Verkoper een annuleringsvergoeding te betalen ten bedrage van vijftig procent (50%) van de te annuleren totale bestelling of deelbestelling.

 

4 LEVERING, EIGENDOMSRECHT, RISICO

4.1. Het risico in verband met verlies of beschadiging van de Producten komt voor rekening van de Koper vanaf het moment van levering aan de vervoerder.

4.2 Het eigendomsrecht van de producten gaat over op de Koper op het moment dat de Verkoper de volledige betaling van alle uitstaande schulden ontvangt van de Koper.

4.3 De Koper verplicht zich geen deelleveringen of leveringen die productfouten of beschadigde Producten bevatten, te weigeren. Om de Verkoper in kennis te stellen van beschadigde producten of fouten, dient de Koper een toepasselijke aantekening op de vervoersdocumenten te maken op het moment van levering van de Producten en ten laatste tien (10) dagen na levering een exemplaar van deze geannoteerde vervoersdocumenten aan de Verkoper te zenden. Bij uitblijven van een dergelijke kennisgeving heeft de Koper geen recht om te beweren dat de verzonden producten niet in perfecte staat en overeenkomstig de factuur waren en is Verkoper niet verantwoordelijk voor gebreken die door een onderzoek van de Producten aan het licht zouden zijn gekomen. De Koper dient de Producten op te slaan tot ze aan de Verkoper worden geretourneerd.

4.4 In geval van gebrekkige Producten dient de Verkoper redelijke pogingen te ondernemen om, uitsluitend op kosten van de Verkoper, onverwijld vervangende Producten aan de Koper te sturen. Deze vervangende Producten zullen afzonderlijk aan de Koper worden gefactureerd tegen de in de aanvaarde bestelling overeengekomen prijzen, terwijl Producten die volgens het in artikel 12 uiteengezette retourbeleid van de Verkoper zijn geretourneerd en door de Verkoper zijn aanvaard, aan de Koper zullen worden gecrediteerd tegen de in rekening gebrachte prijs.

5 PRIJZEN, FACTUREN

5.1 De verkoopprijs wordt bepaald door de product prijslijst die geldt op het moment waarop de order is geaccepteerd door de Verkoper, tenzij de Verkoper een andere prijs aan de Koper doorgeeft. Alle prijzen zijn exclusief heffingen en belastingen, met name exclusief de btw die de Koper op gezette tijden moet voldoen tegen het geldende btw-tarief.

5.2 De Verkoper zal redelijke inspanningen leveren om de facturen voor Producten op zijn vroegst op de dag waarop de order wordt verzonden uit te geven. Voor iedere bestelling kunnen meerdere, afzonderlijke facturen worden opgemaakt indien er sprake is van gescheiden zendingen, op voorwaarde dat iedere factuur duidelijk verwijst naar de bijbehorende bestelling.

Factuur verzending voor levering kan ook plaatsvinden, en dient betaald te worden op de onderschreven betalingstermijn.

6 BETALINGSVOORWAARDEN

6.1 De Koper verplicht zich alle facturen voor de Producten binnen veertien (14) dagen netto na de factuurdatum te voldoen. De betaling zal pas als voldaan worden beschouwd op het moment dat het volledige bedrag van de factuur, zonder enige korting, is bijgeschreven op de bankrekening waarvan de gegevens door de Verkoper afzonderlijk aan de Koper zijn meegedeeld.

6.2 Over ieder bedrag dat de Verkoper niet op tijd heeft ontvangen wordt automatisch rente berekend tegen een rentetarief van 1,5 procent per maand of een deel daarvan.

6.3 Tot het moment waarop de eigendom van de Producten van de Verkoper overgaat krachtens artikel 4.2 of indien er sprake is van één van de in onderstaand artikel 14 vermelde beëindigingsgronden, kan de Verkoper (zonder afbreuk te doen aan zijn andere rechten en rechtsmiddelen) de Koper schriftelijk verzoeken de nog niet verkochte Producten aan de Verkoper te leveren. Indien de Koper na 14 dagen nog in gebreke blijft, heeft de Verkoper het recht ieder terrein of pand waar de Producten zich bevinden en dat eigendom is van of gebruikt of beheerd wordt door de Koper, te betreden en de Producten weer in bezit nemen en alle benodigde stappen te ondernemen om de Producten terug te nemen en over de Producten te beschikken.

6.4 Verkoper mag iedere toekomstige verzending van de Producten opschorten, zelfs nadat de bestellingen zijn geaccepteerd, totdat alle achterstallige betalingen, met inbegrip van de rente verschuldigd tot de datum van daadwerkelijke betaling, zijn overgemaakt op de bankrekening van de Verkoper. Deze rechtsmiddelen komen ter aanvulling van en niet in plaats van enig ander rechtsmiddel dat de Verkoper krachtens het toepasselijk recht ter beschikking staat.

6.5 De Koper is niet gerechtigd om bedragen die niet daadwerkelijk ten laste van de Verkoper zijn of waarvan de Verkoper de aansprakelijkheid betwist, in mindering te brengen of als vergoeding te verrekenen met een aan de Verkoper verschuldigde som.

7 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID - OVERMACHT

7.1 De Verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de Producten op de data of binnen de leveringstermijn van de geaccepteerde bestelling te leveren, maar in geval van late levering is de Verkoper niet aansprakelijk en is de Koper niet gerechtigd de gehele of gedeeltelijke levering van de Producten te weigeren als gevolg van de vertraagde verzending.

7.2 De Verkoper zal niet geheel of gedeeltelijk aansprakelijk zijn jegens de Koper voor het niet nakomen van zijn verplichtingen, indien dit verzuim te wijten is aan overmacht. Onder overmacht zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden worden alle gebeurtenissen verstaan die buiten iedere redelijke controle van de Verkoper vallen. De Verkoper zal de Koper direct informeren indien er sprake is van overmacht, alsmede over de verwachte gevolgen met betrekking tot de verplichtingen die de Verkoper dient te vervullen. Bovendien zal de Verkoper redelijke pogingen ondernemen om de gevolgen van de overmacht te verkleinen of om andere middelen te vinden om de verplichtingen te vervullen op een redelijk vergelijkbare economische manier. Indien de Verkoper wegens overmacht verhinderd wordt of verwacht verhinderd te worden de door de Koper bestelde Producten binnen dertig (30) dagen na de geplande leveringsdatum te leveren, hebben de Koper en de Verkoper het recht de desbetreffende bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, door de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen op ieder gewenst moment voor de daadwerkelijke verzending van de Producten door de Verkoper.

8 BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

8.1 De Verkoper verleent aan de Koper een beperkte productgarantie op de specifieke producten die onder een productgarantie vallen, volgens de bepalingen vastgelegd in de desbetreffende productinformatie of verpakking. De in de desbetreffende productgaranties vermelde rechtsmiddelen zijn de enige beschikbare rechtsmiddelen in geval van schending van een dergelijke garantie.

8.2 Behoudens de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden worden er geen voorwaarden, bepalingen of garanties vastgesteld of geïmpliceerd wat betreft de kwaliteit (toereikend of anderszins) of de geschiktheid van de geleverde Producten, of met het effect dat Producten geschikt zullen zijn voor enig speciaal doel of gebruik onder speciale omstandigheden die de Verkoper bekend zijn of aan de Verkoper kenbaar zijn gemaakt.

8.3 Zonder afbreuk te doen aan bovenvermeld lid 8.1 en voor zover dit bij wet is toegestaan, is de Verkoper niet aansprakelijk tegenover de Koper voor enig verlies, schade, letsel of kosten van welke aard dan ook, ten gevolge van een defect aan de Producten of ongeacht welke oorzaak met betrekking tot de Producten.

8.4 Iedere aansprakelijkheid van de Verkoper krachtens deze Algemene Voorwaarden blijft beperkt tot de direct door de Koper geleden schade en kan in geen geval hoger zijn dan de verschuldigde bedragen voor de in strijd met onderhavige Algemene Voorwaarden geleverde Producten.

8.5 De verkoper is niet aansprakelijk uit hoofde van contractuele verplichtingen, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid of schending van wettelijke verplichtingen), wet of anderszins voor enige indirecte schade of gevolgschade of schade van welke aard dan ook voor verhoogde kosten en uitgaven, gederfde winst, zakelijk voordeel, gebruik, contracten, inkomsten of spaargelden, ongeacht of de Verkoper op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van een dergelijk verlies en om twijfel te voorkomen.

8.6 Geen enkele medewerker, agent of vertegenwoordiger van de Verkoper is gemachtigd om de Verkoper te binden aan enige verklaring met betrekking tot de Producten die niet uitdrukkelijk in onderhavige Algemene Voorwaarden staat vermeld of waar in deze Algemene Voorwaarden niet naar wordt verwezen. De Koper staat geen enkel rechtsmiddel ter beschikking wat betreft enige verklaring, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling (tenzij het een frauduleuze en verkeerde voorstelling van zaken betreft) aan de Koper gedaan en waar de Koper op vertrouwde bij het aangaan van deze Algemene Voorwaarden. De Verkoper heeft geen aansprakelijkheid ten aanzien van de Koper anders dan voortvloeiend uit de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

8.7 Niets in deze Algemene Voorwaarden beperkt of sluit impliciete voorwaarden of garanties uit of beperkt of sluit de aansprakelijkheid van de Verkoper uit voor zover deze niet kunnen worden beperkt of uitgesloten door de wet.

9 TERUGROEPACTIE

De koper is verplicht om gehoor te geven aan een mogelijke terugroepactie over de producten van de verkoper. Voor de levensduur van (plus vijf jaar) van ieder product dat van de Verkoper door de koper wordt gebruikt.

10 KENNISGEVINGEN

De Koper dient de verantwoordelijke medewerker van de kwaliteitscontrole op het adres van de Verkoper direct telefonisch te informeren over iedere informatie over de productprestaties of productveiligheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot defecten, storingen, verslechtering van de eigenschappen en/of de prestaties, alsmede over onjuistheden in de gebruiksaanwijzing waar de Koper kennis van heeft genomen, en dient dit schriftelijk te bevestigen per aangetekende brief. De Koper dient de Verkoper alle relevante documentatie te overhandigen die hierop betrekking heeft, ook met betrekking tot de eindgebruikers, klanten en patiënten.

11 VELDACTIE

De Koper zal de Verkoper actief bijstaan bij het nemen van de nodige stappen die de Verkoper vereist om een veldactie uit te voeren met betrekking tot de Producten van de Verkoper die door de Koper zijn aangeschaft, met inbegrip van maar niet beperkt tot de uitvoering van ongeacht welke update, upgrade, wijzigingsorder, herinnering aan de gebruikers met betrekking tot het juiste gebruik, terugname of het uit de handel nemen van de Producten. Tenzij anders overeengekomen is de Koper verantwoordelijk voor de eigen kosten die een dergelijke ondersteuning met zich meebrengt.

12 RETOURBELEID VOOR PRODUCTEN

Indien de Koper een gekocht product wenst te retourneren, dient de Koper contact op te nemen met BLS Heerhugowaard. De Koper dient het product in de originele verpakking naar de Verkoper terug te zenden, ongeopend en onbeschadigd, uitgezonderd producten die in beschadigde staat zijn ontvangen, of indien anders is toegestaan door de Verkoper, welke producten in hun actuele staat mogen worden teruggezonden. De Koper accepteert geen retourzendingen van niet-defecte, conforme producten indien de Koper het veiligheidszegel op het product heeft verbroken.

BLS Heerhugowaard zal de retourzending van producten accepteren in de volgende omstandigheden:

a) De Verkoper heeft het verkeerde product verzonden;

b) De Koper heeft het product ontvangen na de houdbaarheidsdatum van het product;

c) De Koper heeft het product in beschadigde staat ontvangen;

d) Het product wordt teruggeroepen en moet uit de markt worden genomen; of

e) De Verkoper heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor het terugzenden van het product (er kan een vergoeding van 15% voor her-opslag in rekening worden gebracht).

Het product dient teruggezonden te worden binnen 14 werkdagen gerekend vanaf de datum waarop de Koper het product heeft ontvangen, of indien van toepassing binnen 30 werkdagen gerekend vanaf de datum waarop de Koper een bericht van terugroeping heeft ontvangen. Na ontvangst van een naar behoren teruggezonden product zal de Verkoper het hele aankoopbedrag terugstorten op de rekening van de Koper of een vervangend artikel leveren. De Koper wordt geïnformeerd dat ieder product dat om een andere reden geen goedkeuring voor retourzending heeft ontvangen, niet zal worden geaccepteerd en naar de Koper zal worden teruggezonden op kosten van de Koper.

13 GEGEVENSBESCHERMING

De Verkoper is gerechtigd om door de Koper verstrekte informatie of informatie verkregen door transacties met de Koper te behouden, in overeenstemming met de geldende wetten inzake gegevensbescherming, en deze informatie zal worden gebruikt door de Verkoper, de bij de Verkoper betrokken maatschappijen, teneinde de Producten te kunnen leveren en te herzien, Producten en alle gerelateerde diensten te ontwikkelen en te verbeteren, en om de Verkoper in staat te stellen de Koper en de klanten te voorzien van relevante informatie via marketingmateriaal.

14 BEËINDIGING

De Verkoper is gerechtigd (zonder afbreuk te doen aan zijn andere rechten en rechtsmiddelen ten opzichte van de Koper) om via schriftelijke kennisgeving alle overeenkomsten voor de aankoop van de Producten te beëindigen of op te schorten, indien

- de Koper zijn schulden niet meer kan voldoen, in staat van faillissement wordt verklaard, uitstel van betaling aanvraagt, in liquidatie treedt, onder curatele wordt gesteld, een vrijwillig akkoord sluit met zijn schuldeisers, of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of gedeelte daarvan verliest, naar Nederlands recht; of - analoge omstandigheden ondergaat of initieert naar elk ander toepasselijk recht; of - een of meer van haar verplichtingen onder deze Algemene Verkoopvoorwaarden jegens de Verkoper niet nakomt.

15 DIVERSEN

15.1 Op de geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken uit 1980 worden hierbij uitgesloten.

15.2 Voor zover toegestaan door de wet, en in het geval dat de partijen na redelijke inspanningen en onderhandelingen geen minnelijke schikking kunnen treffen, vallen alle geschillen die uit onderhavige Overeenkomst voortvloeien onder de uitsluitende jurisdictie van de bevoegde Nederlandse rechtbank. Niettegenstaande bovenstaande bepalingen heeft de Verkoper het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen en/of een zaak ter betaling van schulden tegen de Koper aanhangig te maken bij iedere bevoegde rechtbank, met inbegrip van de rechtbanken in het rechtsgebied van het geregistreerde adres van de Koper of het adres van de originele verzending of de bestemming van de Producten.

15.3 AFSTAND

De Verkoper wordt niet geacht afstand te hebben gedaan van zijn rechten of rechtsmiddelen, tenzij dit gebeurt door middel van een schriftelijke afstandsverklaring die is ondertekend door een daartoe gemachtigde vertegenwoordiger van de Verkoper. Geen enkel uitstel of verzuim van de Verkoper met betrekking tot het uitoefenen of afdwingen van de rechten of rechtsmiddelen van de Verkoper kan dienen als een verklaring van afstand van deze rechten.

15.4 ONGELDIGHEID

De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling of enig deel daarvan uit deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de reden, is niet van invloed op de geldigheid of de afdwingbaarheid van de rest van deze voorwaarden.

15.5 De Koper mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper geen verplichtingen krachtens deze overeenkomst toekennen of overdragen.

15.6 Iedere kennisgeving die krachtens deze Algemene Voorwaarden door de ene partij aan de andere moet of mag worden gedaan, dient per aangetekende post of speciale koeriersdienst te worden verzonden naar de andere partij, naar het adres dat in de formele bevestiging van de Verkoper staat vermeld, of naar enig ander adres dat nadien door de ene partij aan de andere partij is gecommuniceerd, uiterlijk tien (10) dagen na overhandiging van de kennisgeving aan het postkantoor of de speciale koeriersdienst.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Reanimatietrainingen verzorgd door BLS Heerhugowaard

 

Artikel 1:

1.1            Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met BLS Heerhugowaard, gevestigd te Heerhugowaard, Tjaarlingermeer 146, 1705 CK, betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van reanimatiecursus, leergangen en alle andere vormen van opleidingen, dan wel tot advisering daaromtrent in de ruimste zin des woords, hierna te noemen “training”. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door BLS Heerhugowaard.

1.2            BLS/AED: Basic Life Support en Automatische Externe Defibrillatie. Beoordelen van een bewusteloos slachtoffer, toepassen van borstcompressie en beademing en het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator.

1.3            Nederlandse Reanimatie Raad (NRR): Opgericht in 1993 als overlegorgaan van de Nederlandse Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis en de vereniging van Artsen (VVAA) deze zorgt voor de toepassing van Europese richtlijnen aan de standaarden die in Nederland van toepassing zijn.

1.4            Cursus Organisator: BLS Heerhugowaard kan als cursusorganisator een Reanimatietraining verzorgen en is erkend door NRR en ERC (Europese Reanimatie Raad).

1.5            Instructeur: BLS Heerhugowaard maakt alleen gebruik van instructeurs die door de NRR en ERC erkend zijn.

1.6            Certificaat: Indien de instructeur en positieve beoordeling geeft aan de cursist zal BLS Heerhugowaard een certificaat verstrekken van de ERC/NRR.

Artikel 2: Persoonsgegevens

2.1     Voor registratie bij het ERC en certificering zijn persoonlijke gegevens nodig. Deze zullen uitsluitend voor registratie in het ERC gebruikt worden. BLS Heerhugowaard zal u t.z.t. benaderen voor eventuele herhalingscursussen. Indien dit niet gewenst is kan dit schriftelijk aangegeven worden en zal BLS Heerhugowaard u niet meer benaderen m.b.t. herhalingscursussen.

2.2     Gegevens t.b.v. certificering zijn Naam, Adres en Woonplaats, geboortedatum, -plaats en telefoonnummer. Uniek e-mailadres. Deze gegevens dienen uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus bekend te zijn bij BLS Heerhugowaard.

2.3     De cursus wordt in groepsverband gegeven, afhankelijk van het soort cursus, met een minimale bezetting van 4 (tenzij anders overeengekomen) en een maximale bezetting van 6 cursisten per instructeur.

Artikel 3: Betalingen en overeenkomsten

3.1            De overeenkomst tussen BLS Heerhugowaard en de deelnemers of opdrachtgever komt, bij inzending aan BLS Heerhugowaard (per post of e-mail) van het daartoe bestemde, door de deelnemer of opdrachtgever ondertekende overeenkomst, tot stand, door de door BLS Heerhugowaard en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging van de aanmelding of opdracht of door schriftelijke bevestiging door BLS Heerhugowaard aan de opdrachtgever van diens telefonische aanmelding of opdracht.

3.2            Cursussen zullen uitsluitend gegeven worden volgens het NRR/ERC cursusregelement.

3.3            Voor bedrijven: Indien minder deelnemers dan het gestelde minimum, aan het soort cursus deelnemen, worden kosten voor het minimum aantal deelnemers in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

3.4            BLS Heerhugowaard zorgt voor de benodigde cursusmaterialen/middelen, deze worden zo nodig tijdig op de cursuslocatie af geleverd/ aan instructeur meegegeven.

3.5            Cursusgelden dienen 21 dagen voor aanvang van de cursus te zijn gestort op rekening van BLS Heerhugowaard (Rekeningnummer vermelden) tenzij anders overeengekomen.

3.6            BLS Heerhugowaard zal uitsluitend na schriftelijke, of mondelinge bevestiging van de opdracht of bespreking van de reanimatietraining en nadat de cursusdata zijn vastgesteld, de opdrachtgever een factuur sturen met de totale kosten van de opdracht. De factuur dient binnen 21 dagen voor aanvang van de cursus te worden voldaan.

3.7            Bij betaling van de factuur, verklaart en bevestigt u deze voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te zijn.

Artikel 4: Cursus annulering

4.1     BLS Heerhugowaard heeft het recht zonder opgave van redenen een cursus/ deelnemer te annuleren in welk geval de opdrachtgever/deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledig aan BLS Heerhugowaard betaalde bedrag.

4.2     Annuleren kan vrij tot 15 dagen voor aanvang van de cursusdatum, kosten zullen worden terugbetaald, indien lesboek al bezorgd is op adres van opdrachtgever/deelnemer zullen deze kosten worden afgetrokken van het reeds betaalde bedrag.

4.3     Annulering 14 Dagen tot 24 uur voor cursusdatum zal BLS Heerhugowaard 13.00 euro annuleringskosten (per cursist) in rekening brengen, indien lesboek al bezorgd is op adres van opdrachtgever/deelnemer zullen tevens deze kosten worden ingehouden van het reeds betaalde bedrag.

4.4     Annulering 24 uur voor aanvang van cursus, of afwezigheid, is de opdrachtgever/deelnemer het totale cursusbedrag verschuldigd aan BLS Heerhugowaard.

4.5     BLS Heerhugowaard kan bij overmacht altijd een ander besluit nemen dan m.b.t. artikel 4.3 en 4.4.

4.6     Indien de betaling niet ontvangen is, voor aanvang van de cursus, kan de cursus worden geannuleerd door BLS Heerhugowaard en worden annuleringskosten in rekening gebracht zoals omschreven in artikel 4.3

4.7     Mochten deelnemers, om welke redenen dan ook, niet verder deelnemen aan de reanimatietraining zullen alle afgesproken kosten voor de deelnemer/opdrachtgever zijn.

Artikel 5: Aansprakelijkheid / cursuslocatie

5.1     Deelname aan een reanimatietraining is voor risico van de deelnemer, BLS Heerhugowaard is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade of letsel ontstaan tijdens de training.

5.2     BLS Heerhugowaard stelt de volgende eisen aan de cursuslocatie. Opdrachtgever stelt een geschikte ruimte beschikbaar. Aanwezigheid van Beamer en projectiescherm kan altijd in overleg met BLS Heerhugowaard gerealiseerd worden indien afwezig. BLS Heerhugowaard kan beoordeling cursuslocatie noodzakelijk achten voor de cursus gegeven kan worden.

Artikel 6: Kwaliteit

6.1     BLS Heerhugowaard doet er alles aan om de kwaliteit van haar cursussen te waarborgen. Mocht de opdrachtgever/deelnemer desondanks ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich hieromtrent schriftelijk richten tot BLS Heerhugowaard. Verder zullen alle deelnemers worden gevraagd om een ERC (European Resuscitation Council) evaluatieformulier in te vullen, resultaten zullen worden bestudeerd zodat de cursus verbeterd kan worden en actie kan worden ondernomen bij eventuele tekortkomingen.

6.2     BLS Heerhugowaard staat te allen tijde een eventueel cursusbezoek van de NRR en ERC toe, dit om de kwaliteit hoog te houden en aanbevelingen te overwegen en vakkundig te implementeren.

Artikel 7: Verzekering

7.1     Kosten voor een reanimatiecursus worden in sommige gevallen vergoed door de zorgverzekeraar. Deelnemers die een reanimatiecursus volgen ontvangen een geldig certificaat van de Nederlandse Reanimatieraad.

7.2     De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het declareren van de cursuskosten. In veel gevallen is er een maximale vergoeding voor alle preventiecursussen samen.

7.3     In het overzicht vergoeding zorgverzekeraar staan welke zorgverzekeraars de cursus vergoeden uit de aanvullende verzekering. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De deelnemer dient zelf vooraf zijn/haar polisvoorwaarden te controleren om zeker te zijn van een vergoeding.

7.4     Reanimatiecursussen vallen onder preventiecursussen.

 

 

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein